ul. Puławska Nr 28 lok. 7 II piętro

(róg Madalińskiego)

02-512 WARSZAWA

e-mail: gurda@notariusze.waw.pl

tel. (22) 898-19-64

Akty notarialne

Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron.
.
Akt notarialny przed podpisaniem powinien być odczytany przez notariusza lub przez inną osobę w jego obecności.
Przy odczytaniu aktu notarialnego notariusz powinien się przekonać, że wszystkie osoby biorące udział w czynności dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie aktu notarialnego, a akt ten jest zgodny z ich wolą.
.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  1. sporządza akty notarialne;
  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  3. sporządza poświadczenia;
  4. doręcza oświadczenia;
  5. spisuje protokoły;
  6. sporządza protesty weksli i czeków;
  7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Zgodnie z przepisami Prawa o notariacie:

Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.
.
Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.
.
Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej, która jest sprzeczna z prawem.

Kancelaria Notarialna
Katarzyna Gurda

ul. Puławska 28 II piętro , lokal nr 7
02-512 Warszawa

Tel.: +48 (22) 898-19-64

Godziny otwarcia::
pon - pt: 9.00 - 17.00
Inne godziny i terminy po uprzednim uzgodnieniu

© 2013 KATARZYNAGURDA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.    Projekt i wykonanie : Web-Profit